Afspraak maken

Huisregels

Om de behandelingen en groepslessen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen geven wij u vooraf deze informatie:

1. Bent u eventueel verhinderd, wilt u dan zo vriendelijk zijn ons hierover tijdig te bellen. Omdat wij met vooraf geplande afspraken werken, hebben we dan nog de mogelijkheid om een andere cliënt in te plannen. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

2. Gemaakte kosten voor fysiotherapeutische behandelingen die om welke reden dan ook niet worden vergoed door uw verzekering, worden bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook voor eventueel benodigde materialen.

3. Wij werken zoveel mogelijk op tijd. De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten tussen het afgesproken behandeltijdstip en de daadwerkelijke behandeling. Als u langer moet wachten informeert u dan even bij de balie of bij de andere aanwezige fysiotherapeuten.

4. We vragen u om uw mailadres, en bevestigen uw afspraak per mail. Wij nodigen u na de behandeling per mail uit uw mening te geven over uw ervaring met de behandeling. We stellen het op prijs als u dit patiënttevredenheidsonderzoek in zou willen vullen. Tevens verzenden wij periodiek, geanonimiseerd, gegevens voor onderzoek naar o.a. de Landelijke Database Fysiotherapie, chronisch Zorgnet en Nivel. Zo helpt u direct mee aan de constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Heeft u hier bezwaar tegen, maakt u dit dan kenbaar aan uw fysiotherapeut. 

5. Bent u niet tevreden of heeft u een klacht over de bejegening door, of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, dan kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan onze klachtenfunctionaris Steven Pasman. Uw klacht wordt behandeld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In ons folderrek in de wachtruimte vindt u de folder van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie waarin u meer kunt lezen over de afhandeling van klachten. 

6. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een privacyverklaring vastgelegd. Op de website van de vereniging Topfysiuotherapie staat een privacyverklaring om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. 

7. Topfysiotherapie Keyzer en Pasman is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de cliënt.

8. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Bij verhindering dienen afspraken 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht. Alle incasso-kosten van gedeclareerde bedragen, waaronder ook de buitengerechtelijke kosten vallen, komen ten laste van de patiënt/cliënt.  

Wij gaan ervanuit dat u zich kunt vinden in deze, voor ons gebruikelijke, wijze van werken en vertrouwen op een prettige samenwerking met u.