Online afspraak maken/Patientenportaal

Tarieven

Indien u niet aanvullend verzekerd bent dan worden de tarieven gehanteerd die zijn vastgesteld door de Vereniging Topfysiotherapie®. Deze tarievenlijst kunt u inzien in de wachtruimte of opvragen bij de administratie. Ook uw behandelend fysiotherapeut kan u hierover nader informeren. De Vereniging Topfysiotherapie® heeft met nagenoeg alle Zorgverzekeraars een behandelovereenkomst gesloten; met deze zorgverzekeraars kunnen de behandelkosten rechtstreeks worden gedeclareerd.

Vergoeding

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt de behandeling door uw Zorgverzekeraar vergoed. Hoe groot uw vergoeding is kunt u vinden in uw polisvoorwaarden. Als u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie komen de kosten van behandeling voor eigen rekening. Het is voor u belangrijk om te weten op welke wijze u bent verzekerd. De kosten voor fysiotherapie tot 18 jaar en/of vallend onder de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van uw no-claim! Fysiotherapie met een chronische indicatie wordt vanaf de 21e behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering (2012). Deze kosten komen wel ten laste van uw no-claim.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger aan u gegeven.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur vóór de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum.

Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.

Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 23,00 alles exclusief omzetbelasting. http://www.kngf.nl/

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn FWV, door ons gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, onder nummer 6/2005. De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de "modelregeling fysiotherapeut patiënt" van het KNGF/NPCF. In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.