Afspraak maken Neem contact op

Privacyverklaring

Het team Topfysiotherapie® Oss hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u onze privacyverklaring, die dient om u inzicht te geven in uw rechten en privacy. Mocht u vragen hebben over het onderstaande dan kunt u contact opnemen met de praktijk via ons praktijknummer 0412-691002 of via oss@topfysiotherapie.nl.

Welke gegevens brengen wij in kaart?

Op het moment dat u bij ons de praktijk binnenkomt voor een behandeltraject gaat u een behandelovereenkomst met ons aan. Topfysiotherapie® Oss brengt de volgende persoonsgegevens van u in kaart: 

De adresgegevens, het telefoonnummer en het e-mailadres gebruiken wij om te kunnen communiceren met de cliënt. Dit kan zijn voor afspraken, huiswerkoefenprogramma’s, overleg en/of nota’s. De verzekeringsgegevens worden gebruikt om zittingen direct bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren. Door middel van de combinatie BSN + geslacht + geboortedatum vragen wij via een beveiligde verbinding uw verzekeringsgegevens op bij VECOZO, controle op verzekeringsrecht (COV). 

Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, aard van de gegevens die worden geregistreerd, beheer van de gegevens en de personen die toegang hebben tot deze gegevens en het inzagerecht van de patiënt of cliënt. Indien u noodzakelijke persoonlijke gegevens niet wilt delen, kunnen wij u niet in behandeling nemen. 

Dossiergegevens

In het dossier staan alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het adequaat behandelen van de patiënt volgens de richtlijn ‘fysiotherapeutische dossiervoering 2019’. Deze gegevens liggen op het gebied van stoornissen, activiteiten en participatie. 

Als patiënt heeft u het recht om gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen of aan te vullen. Ook heeft u het recht om een verzoek in te dienen om gegevens uit uw dossier te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Wie ziet de gegevens in?

Alle werkzame fysiotherapeuten, de administratief medewerkers en eventueel fitnessbegeleiders en stagiaires binnen Topfysiotherapie® Oss hebben de mogelijkheid om persoons- en dossiergegevens in te zien. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en zullen alleen het dossier inzien op het moment dat dit noodzakelijk is, zoals voor een waarneming bij vakantie of ziekte van uw eigen therapeut. 

Voor de behandeling is het soms wenselijk contact te zoeken met andere zorgspecialisten of verwijzers. Dit zal altijd in overleg met u gebeuren. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor kwaliteitsverbeteringen, waarbij gegevens altijd geanonimiseerd verstuurd worden. Deze gegevens zullen nooit tot u te herleiden zijn. 

Bewaring van gegevens

Topfysiotherapie® Oss bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is. Dossiergegevens worden 15 jaar bewaard (wettelijk). De gegevens worden zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien. 

Beveiliging

Alle gegevens zijn beveiligd volgens de huidige normen en wetgeving. Indien er regels worden aangepast of toegevoegd, zullen wij erop toezien dat wij hier zo snel mogelijk aan voldoen. 

Wij werken samen met de onderstaande instanties voor het verwerken van onze/uw gegevens met betrekking tot het behandeldossier. Met alle instanties hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten volgens de huidige wetgeving van de AVG (geldend per 25 mei 2018). 

Mocht u klachten hebben dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke binnen Topfysiotherapie® Oss. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u met uw klacht terecht bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Op de volgende website staat een meldingsformulier klachten: https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling.